Status

Print Friendly, PDF & Email

Statut

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 

Stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki, Pomocy i Rozwoju Psychospołecznego „ProMoc”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20, poz.104 z późn.zm.), ustawie o Pożytku Publicznym                             i Wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 (Dz. U. nr 96, poz. 873) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

1.      Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2.      Prawo do używania nazwy i symbolu graficznego jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Stowarzyszeniu.

3.      Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy ProMoc.

§ 3

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łaziska Górne.
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Polski w zakresie realizacji celów statutowych.

§ 4

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 5

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.

§ 6

Stowarzyszenie oparte jest przede wszystkim na pracy społecznej i wolontarystycznej. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

II. Cele i środki działania

 

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest rozwój społeczeństwa oraz poszczególnych jednostek, pomoc, promowanie, inicjowanie i wspieranie aktywności społecznej osób oraz zwiększanie udziału organizacji i innych instytucji w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

Dla realizacji tego celu Stowarzyszenie organizuje i prowadzi nieodpłatne i odpłatne działania pomocowe, edukacyjne, oświatowe i w obszarze kultury, służące kształtowaniu aktywnych postaw obywateli wobec problemów społecznych, dotyczących poprawy jakości życia oraz związanych z wypełnianiem obowiązków i honorowaniem praw obywatelskich.

Dochód z odpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji jego celów statutowych.

Stowarzyszenie realizuje zadania statutowe kierując się zasadami równoprawności, szacunku i tolerancji.

Działania statutowe Stowarzyszenia dotyczą:

a)         inicjowania przedsięwzięć, kreowania postaw obywatelskich i prospołecznych, ze szczególnym uwzględnieniem działań przeciwdziałających wykluczeniu i patologiom społecznym oraz promujących integrację,

b)         przeciwdziałania zjawisku ignorowania problemów społecznych w oparciu o stereotypy                          i uprzedzenia, ze szczególnym uwzględnieniem praw kobiet i dzieci oraz grup dyskryminowanych ze względu na status społeczny, pochodzenie czy wybór modelu życia,

c)         inicjowania i realizacji programów przyczyniających się do ograniczania bezrobocia poprzez aktywizację społeczną, w tym wspieranie wolontariatu oraz integrację i reintegrację zawodową osób bezrobotnych,

d)         inicjowania i realizacji programów na rzecz godnego życia, samodzielności życiowej, rozwoju oraz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,

e)         inicjowania i realizacji programów edukacyjnych i kulturalnych przyczyniających się do wzrostu zainteresowania działalnością społeczną.

Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną w kategoriach opisanych w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) pod numerami:

1)      88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;

2)      86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;

3)      85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację;

4)      88.10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;

5)      88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi;

6)      87.90.Z – Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem;

7)      85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

8)      85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

9)      85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

10)  85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację;

11)   84.11.Z – Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej;

12)   78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwanie miejsc pracy i pozyskiwania pracowników;

13)   79.11.B – Działalność pośredników turystycznych;

14)   82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

15)   72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;

16)  74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

17)   58.11.Z – Wydawanie książek;

18)  58.12.Z – Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);

19)   58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;

20)   58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;

21)   47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami                 i targowiskami;

22)   63.12.Z – Działalność portali internetowych;

23)   90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;

24)   90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;

25)   90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza;

26)   90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych;

27)   93.12.Z – Działalność klubów sportowych;

28)   93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem;

29)   93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;

30)   93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;

31)   93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

32)   94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych;

33)   94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;

34)  70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;

35)  70.22.Z. – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej                              i zarządzania;

36)  77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;

37)  77.39.Z – Wynajem  i  dzierżawa  pozostałych  maszyn,  urządzeń  oraz  dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;

38)  17.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;

39)   20.42.Z – Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;

40)   32.12.Z – Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych;

41)  32.13.Z – Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych;

42)  32.99.Z – Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną w kategoriach opisanych w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) pod numerami:

1)      88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;

2)      86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;

3)      85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację;

4)      88.10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;

5)      88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi;

6)      87.90.Z – Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem;

7)      85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

8)      85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

9)      85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

10)  85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację;

11)   84.11.Z – Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej;

12)   78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwanie miejsc pracy i pozyskiwania pracowników;

13)   79.11.B – Działalność pośredników turystycznych;

14)   82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

15)   72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;

16)  74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

17)   58.11.Z – Wydawanie książek;

18)  58.12.Z – Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);

19)   58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;

20)   58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;

21)   47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami                 i targowiskami;

22)   63.12.Z – Działalność portali internetowych;

23)   90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;

24)   90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;

25)   90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza;

26)   90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych;

27)   93.12.Z – Działalność klubów sportowych;

28)   93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem;

29)   93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;

30)   93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;

31)   93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

32)   94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych;

33)   94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;

34)  70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;

35)  70.22.Z. – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej                              i zarządzania;

36)  77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;

37)  77.39.Z – Wynajem  i  dzierżawa  pozostałych  maszyn,  urządzeń  oraz  dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;

38)   17.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;

39)   20.42.Z – Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;

40)   32.12.Z – Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych;

41)  32.13.Z – Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych;

42)  32.99.Z – Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

a)      współpracę z organami i instytucjami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, inicjatywami społecznymi i osobami zaangażowanymi w działania społeczne

b)      publikowanie i wydawanie materiałów (biuletyny, książki, broszury, ulotki itp.), związanych                 z realizacją celów statutowych,

c)      prowadzenie działalności doradczej, szkoleniowej i informacyjnej związanej z realizacją celów statutowych,

d)      organizowanie szkoleń dla innych instytucji, podmiotów, grup zawodowych,

e)      współpracę z organizacjami i innymi instytucjami krajowymi i międzynarodowymi, realizującymi podobne cele,

f)       prowadzenie prac naukowo-badawczych służących rozwojowi Stowarzyszenia,

g)      realizację projektów wzorcowych, nowatorskich i eksperymentalnych autorstwa Stowarzyszenia i na zlecenie, w szczególności organów władzy państwowej i samorządowej,

h)      prowadzenie różnorakich treningów rozwoju osobistego i grup wsparcia,

i)        zapewnienie schronienia m.in. poprzez prowadzenie Hostelu dla dzieci oraz mieszkań readaptacyjnych dla kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym,

j)        udzielanie specjalistycznej pomocy: psychologicznej, prawnej, socjalnej, psychiatrycznej dla dorosłych, dzieci i młodzieży,

k)      stworzenie bezpiecznego miejsca do przesłuchań dzieci i młodzieży, tzw. „Niebieski pokój”.

 

 

III. Członkowie, prawa i obowiązki

 

§ 9

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, z tym, że osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

– Zwyczajnych

– Wspierających

– Honorowych

§ 11

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która popiera cele Stowarzyszenia.

Złożyła pisemnie deklarację członkowską, która musi być przyjęta przez Zarząd.

Przedstawiła rekomendację jednego członka Stowarzyszenia.

§ 12

Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy maja ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 13

Członkiem wspierającym może być pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna, która deklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej i akceptacji Zarządu.

§ 14

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność                   i rozwój Stowarzyszenia w dziedzinie określonej w Statucie. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek 10 członków Stowarzyszenia

§ 15

Członkowie zwyczajni mają prawo:

– biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

– udziału w zebraniach działalności Stowarzyszenia,

– korzystanie z pomocy Stowarzyszenia,

– zgłoszenia wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 16

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

– brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

– przestrzegania Statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 17

Członkowie wspierający nie posiadają biernego ani czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 18

Członkowie honorowi posiadają bierne i czynne prawo wyborcze. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 19

Ustanie członkostwa następuje na skutek:

– pisemnej rezygnacji członka,

– śmierci członka,

– wykluczeniu przez zarząd z powodów łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał Stowarzyszenia lub z powodu nie brania udziału w działalności Stowarzyszenia,

– działanie na szkodę Stowarzyszenia,

– utrata praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

– utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 20

Członek Stowarzyszenia ma prawo odwołać się w terminie 30 dni od decyzji Zarządu w sprawie wykluczenia do Walnego Zgromadzenia Członków, którego uchwała jest ostateczna.

IV. Władze Stowarzyszenia

 

§ 21

Władzami stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 22

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia wymienionych w § 21 b, c trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

 

§ 23

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i honorowi,
 2. z głosem doradczym członkowie wspierający oraz zaproszeni goście

§ 24

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:

a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b. uchwalanie zmian statutu,

c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia

d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

g. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

h. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

i. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia

j. zatwierdzanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia.

§ 25

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 26

Walne zgromadzenie członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd. Termin i miejsce obrad Zarząd Stowarzyszenia podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej 14 dni przed terminem spotkania. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się nie później niż do 30 czerwca danego roku.

§ 27

Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez:

 1. Zarząd z jego inicjatywy,
 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 28

1.      Żądanie lub wniosek, o którym mowa w § 28 lit. b) i c) powinien zawierać propozycję porządku posiedzenia.

2.      Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków winno być zwołane nie później niż w terminie                         2 miesięcy od zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować wyłącznie nad sprawami objętymi porządkiem posiedzenia.

3.      Walnemu Zgromadzeniu Członków przewodniczy Przewodniczący, wybierany każdorazowo spośród członków zwyczajnych zwykłą większością głosów.

§ 29

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

Zarząd składa się z od 3 do 5 osób w tym prezesa i dwóch vice-prezesów oraz członków Zarządu. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.

§ 30

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, bądź vice – prezes.

§ 31

 1. Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów                                w głosowaniu tajnym.
 2. Członkowie Zarządu wybierani są na okres 4 lat.
 3. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci.
 4. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:

a) zakończenia kadencji Zarządu,

b) złożenia rezygnacji,

c) niewykonywania funkcji przez okres co najmniej połowy kadencji,

d) działania na szkodę Stowarzyszenia lub naruszenia przepisów prawa lub Statutu Stowarzyszenia.

 1. Walne Zgromadzenie Członków odwołuje członka Zarządu z przyczyn określonych w ust.4 lit. c) i d)
 2. Zarząd jest zdolny do wykonywania statutowych funkcji w składzie co najmniej 3 osobowym,
  1. W razie zmniejszenia się składu w wyniku ustania członkostwa, Zarząd ma prawo uzupełnić swój skład w drodze dokooptowania.
  2. W razie zmniejszenia się składu Zarządu, uniemożliwiającego wykonywania statutowych funkcji  Walne Zgromadzenie Członków dokona wyboru nowego Zarządu.

§ 32

Do kompetencji Zarządu należą:

a. realizacja celów Stowarzyszenia,

b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c. określanie zasad i przedmiotu prowadzonej działalności odpłatnej,

d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

g. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

h. przyjmowanie i skreślanie członków,

i. ustalanie wysokości składek członkowskich,

j. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i podawanie ich do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami,

k. rozpatrywanie spraw pomiędzy członkami powstałymi na tle działalności Stowarzyszenia,

l. określanie zasad wynagradzania pracowników Stowarzyszenia,

ł. podejmowanie uchwał w sprawie wewnętrznej organizacji Zarządu oraz innych spraw zastrzeżonych Statutem do kompetencji Zarządu w tym odwoływanie członka Zarządu w związku ze złożeniem przez niego rezygnacji i uzupełnienie składu Zarządu w drodze dokooptowania,

m. zatwierdzanie standardów pracy organizacji.

§ 33

Do składania oświadczeń woli, zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa wymagany jest podpis jednego członka Zarządu.

§ 34

 1. Pracownicy Stowarzyszenia podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz        ustala ich wynagrodzenie za pracę.
 2. Zarząd może powołać Dyrektora Biura Stowarzyszenia. W tym przypadku, do zadań Dyrektora należeć będzie w szczególności koordynowanie i kierowanie pracą osób zatrudnionych                           w Stowarzyszeniu.
 3. Zarząd może uchwałą upoważnić Dyrektora Biura Stowarzyszenia do podejmowania w imieniu Zarządu niektórych czynności z zakresu bieżącej działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem czynności zastrzeżonych przepisami prawa pracy dla pracodawcy, z wyłączeniem jednak możliwości składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia.

4.   Upoważnienie, o którym mowa w ust.3 nie może nastąpić z wyłączeniem uprawnień Zarządu.

§ 35

 1. Komisja Rewizyjna jest odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej, kolegialnym organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków na okres czterech lat. Wyboru dokonuje się spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, spełniających następujące warunki:

a)                nie są członkami Zarządu ani nie pozostają z nimi w stosunku pokrewieństwa,

b)                nie są pracownikami Stowarzyszenia podległymi Zarządowi,

c)                nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)                kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b)                występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniem wyjaśnień,

c)                wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków,

d)                składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swej działalności,

e)                udzielenie wniosku Walnemu Zgromadzeniu Członków o absolutorium dla Zarządu.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 2. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący wybierany ze swego grona przez Komisję Rewizyjną.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo uzupełnić swój skład, w wyniku ustania członkostwa jednego członka,                                                         w drodze dokooptowania.
 4. Przepis § 32 ust. 2, 3, 4, 5, 6 i 9 stosuje się odpowiednio.

§ 36

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 37

 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych. Głosowanie jest jawne.
 2. Jeżeli Walne Zgromadzenie Członków w pierwszym terminie nie może podjąć uchwał, ze względu na brak wymaganej liczby członków na Walnym Zgromadzeniu Członków, zwołuje się Walne Zgromadzenie Członków w drugim terminie, nie wcześniej niż przed upływem 1 godziny. Walne Zgromadzenie Członków zwołane w tym trybie, może podejmować ważne uchwały większością głosów niezależnie od ilości osób.

 

 

V. Majątek Stowarzyszenia

§ 38

1.      Majątek Stowarzyszenia stanowią składniki majątkowe nabyte w czasie działalności Stowarzyszenia.

2.      Na majątek Stowarzyszenia składają się w szczególności:

a)  wpływy ze składek członkowskich,

b) darowizny, subwencje, dotacje, spadki, zapisy i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Stowarzyszenia,

c) prawa majątkowe oraz pożyczki i dochody z tych praw,

d) dochody ze zbiórek, aukcji, przetargów organizowanych przez lub na rzecz Stowarzyszenia,

e) odsetki bankowe i inne przychody z kapitału,

f) wpływy z odpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia.

§ 39

 1. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia oraz na pokrycie jego niezbędnych kosztów.
 2. Majątek Stowarzyszenia nie może być przeznaczany na udzielanie pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań majątkiem organizacji dla osób fizycznych oraz organizacji i innych podmiotów, którymi zarządzają osoby bliskie osobom zarządzającym Stowarzyszeniem.
 3. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany lub przekazywany na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich. W szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych zasadach.
 4. Z majątku Stowarzyszenia nie można dokonywać zakupów na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy, oraz ich osoby bliskie.
 5. Do składania oświadczeń woli, zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i zaciągania zobowiązań majątkowych wymagany jest podpis jednego członka Zarządu, przy  czym  do  podjęcia  zobowiązania  przekraczającego  kwotę 3 000,00  złotych  brutto  wymagane  są  podpisy  dwóch  członków  Zarządu działających łącznie.

VI. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 40

Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.

§ 41

1.      Decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.

2.      Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz przeznaczeniu jego środków podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych.

3.      Likwidację Stowarzyszenia przeprowadza Komisja Likwidacyjna powołana przez Walne Zgromadzenie Członków.

4.      Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel społeczny określony w uchwale Walnego Zgromadzenie Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

 

VII. Postanowienia końcowe

§ 42

 1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia i uzyskania osobowości prawnej.
 2. Zmiany w Statucie obowiązują z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Członków.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają  zastosowanie odpowiednie ustawy i przepisy.